Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto VOP společnosti Mystická mydlárna s.r.o. se sídlem Rakovecká 207, 739 32 Řepiště, IČO: 26834774, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 50019  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), a to jak v provozovně Mystické mydlárny na adrese Frýdecká 87/96, 739 32 Vratimov, tak prostřednictvím e-shopu Mystické mydlárny s.r.o., kterým je webová aplikace umístěná na: www.prirodnimydla.cz pro kupující z České republiky a na www.vyroba-mydla.sk pro kupující ze Slovenské republiky, kde mohou kupující nakupovat výrobky/zboží Mystické mydlárny s.r.o., a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“)

2. Výrobkem/zbožím se rozumí movité věci dodávané Mystickou mydlárnou s.r.o. kupujícím nebo vyráběné a dodávané kupujícím. Pro bližší přiblížení Mystická mydlárna s.r.o.uvádí, že zbožím rozumí movité věci přeprodávané od třetích subjektů (např. manikúra, dřevěná podložka pod mýdlo (mýdlenka), aj.), výrobkem potom movité věci, které Mystická mydlárna sama vyrábí (mýdla, oleje aj.).

3. Zákazníkem se pro účely těchto VOP rozumí příjemce výrobků/zboží vyráběných/dodávaných společností, které získává od společnosti za peněžní úplatu. Tyto VOP se vztahují výlučně na spotřebitele, jak jej definuje ust. § 419 OZ, tedy na každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná.

4. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v samostatné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

6. Znění VOP může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace provedené na stránce e-shopu provozovaného společností může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání výrobků/zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání výrobků/zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci v e-shopu společnosti a při objednávání výrobků/zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání výrobků/zboží jsou společností považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4. Společnost může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o výrobcích/zboží, a to včetně uvedení jejich cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Zobrazené ceny jsou po všech slevách a bonusech a jsou konečné. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti uzavřít se kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobků/zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobků/zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy jsou výrobky/zboží doručován v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3. Za účelem objednání výrobků/zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaných výrobcích/zboží (objednávané „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaných výrobků/zboží
  • nákladech spojených s dodáním výrobků/zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4. Před zasláním objednávky společnosti je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující společnosti kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností považovány za správné. Společnost neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství výrobků/zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi společností a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je společností zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IV. CENA ZBOŽÍ/VÝROBKU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu výrobků/zboží a případné náklady spojené s dodáním výrobků/zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit společnosti následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně společnosti Mystická mydlárna s.r.o. na adrese.: Frýdecká 87/96, 739 32 Vratimov
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
  • bezhotovostně převodem (platba předem) na účet Společnosti:

Česká republika: 2500344730/2010 u FIO banky a.s.

Slovenská Republika: 4002568722/7500 u ČSOB a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, vedený u Společnosti.

Splatnost platby předem je do 10 pracovních dnů ode dne objednání-pokud nebude uhrazeno, objednávka bude stornována.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit společnosti také náklady spojené s dodáním výrobků/zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním výrobků/zboží.

3. Společnost nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčen bod 4. tohoto čl. IV. ohledně povinnosti uhradit kupní cenu předem.

4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí výrobků/zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem.

5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu výrobků/zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti.

6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví společnost ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví společnost kupujícímu po uhrazení ceny výrobků/zboží a zašle jej spolu se výrobky/zbožím na adresu kupujícího.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ VÝROBKU/ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO DISTANČNÍM ZPŮSOBEM (PLATÍ POUZE V PŘÍPADĚ PRODEJE V E-SHOPU)

1. Právo odstoupit od kupní smlouvy

1. 1.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy mu to přiznává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, konkrétně jeho ustanovení § 1829, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí výrobků/zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou.

2. 1.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Nemusí uvádět důvod, pro který odstupuje.

3. 1.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje předat odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty orgánu, který má povinnost jej doručit (provozovatel poštovních služeb) anebo jej i odeslat e-mailem na adresu info@prirodnimydla.cz .

VI. CENA ZBOŽÍ/VÝROBKU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby týkající se výrobků/zboží, ohledně něhož kupující odstupuje od smlouvy, které od něj obdržela. Předpokladem vrácení peněz je vrácení výrobků/zboží kupujícím. Vrácení plateb proběhne přednostně bezhotovostně na bankovní účet, který kupující uvedl. Společnost vrátí platbu až po obdržení vrácených výrobků/zboží nebo prokáže-li kupující, že výrobky/zboží společnosti odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

2. Převzetí výrobků/zboží – kupující je povinen výrobky/zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo je osobně předat v provozovně společnosti. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle výrobky/zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník bere na vědomí, že vrácené výrobky/zboží musí být kompletní – nepoškozené, neotevřené a zaslané tak, aby přepravou nedošlo k jejich poškození. Jsou-li vrácené výrobky/zboží poškozeny porušením povinnosti kupujícího, je společnost oprávněna vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty výrobků/zboží a odečíst jej na vrácené částky.

3. Náklady spojené s vrácením výrobků/zboží nese kupující.

4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce výrobků/zboží, které byly upraveny podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce výrobků/zboží, které byly po dodání nenávratně smíseny s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce výrobků/zboží v uzavřeném obalu, který kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5. Je-li společně s výrobky/zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi společností a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu s výrobky/zbožím společnosti vrátit i poskytnutý dárek.

VII. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ/VÝROBKU

1. Není-li ujednáno jinak, jsou výrobků/zboží dodávány prostřednictvím České pošty, zásilkovny nebo přepravní společností PPL.

2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3. Je-li společnost podle kupní smlouvy povinna dodat výrobky/zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít výrobky/zboží při dodání. Doba předání expedovaných výrobků/zboží přepravci je 2-3 pracovní dny od potvrzení objednávky. Při nevyzvednutí zásilky si společnost může nárokovat úhradu dopravy.

4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno výrobky/zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním výrobků/zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Náklady spojené s vrácením výrobků/zboží nese kupující.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví k výrobkům/zboží zaplacením celé kupní ceny.

2. Společnost není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

3. Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje společnost prostřednictvím elektronické adresy info@prirodnimydla.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle společnost na elektronickou adresu kupujícího.

4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.


IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů společností, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů společností také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může společnost pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících výrobky/zboží nebudou osobní údaje společností bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující odesláním objednávky souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společnosti na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v registraci.

2. Kupující může společnosti sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení.

3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kontaktní údaje společnosti:

1. adresa pro doručování:

Mystická mydlárna, s.r.o.

Rakovecká 207

739 32 Řepiště

2. adresa elektronické pošty:

info@prirodnimydla.cz

telefon: +420 603 199 928.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 29. 6. 2020.

V Řepišti dne 29. 6. 2020.

 

Víte, že?
Glycerin
Glycerin je bezbarvá viskózní kapalina bez zápachu, sladké chuti, dobře rozpustná ve vodě. Glycerin se používá mj. ve výrobě kosmetiky, zejména jako přísada v hydratačních krémech a mýdlech.

Chcete se podívat na vlastní oči?
Zveme Vás do naší kamenné prodejny.

Rádi Vám poradíme
a pomůžeme s výběrem.
Zavolejte nám na 603 199 928

Alena Milíčková
majitelka Mystické Mýdlárny

prodejna
©2024 - všechna práva vyhrazena

Platby jsou garantovány Comgate